Ørland Barne og Ungd.korps
 • ØBU - korpsinfo/beskjeder    • Aktivitetsplan    • Om korpset    • Organisasjon til ØBU    • Drill i ØBU    • Øvingstider    • Hovedsponsor    • Fotogalleri    • ØBU på YouTube      • Hjem  

 

 

   Organisasjon til ØBU
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 1 104 954

 

 


Styret - ØBU

Følgende er medlemmer er valgt til å utgjøre styret for ØBU i 2020/2021 (årsmøte ble avholdt 25. februar 2020).

UTDRAG FRA VEDTEKTENE, § 7:
Korpset ledes av et styre. Følgende inngår i styret; leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter, korpsleder og korpsets tillitsvalgte. Hvis korpset har drilltropp inngår drilleder i styret.
Fullmakter:
1. Styret skal lede korpset etter de vedtak som årsmøtet har fattet.
2. Til støtte i sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne det ønskede antall underkomiteer.
3. Styret har blant annet følgende arbeidsoppgaver:
o Utarbeide målsetninger, planer og budsjett for korpset.
o Skaffe til veie midler til korpsets drift.
o Skaffe dirigent og andre instruktører etter behov.
o Opptak av nye medlemmer i korpset i samråd med dirigent
o Holde korpsets eiendeler tilstrekkelig forsikret
4. Styret skal motivere og ha fortløpende kontakt med korpsets underkomiteer.
5. Styret skal tilrettelegge alle saker og framlegg for årsmøtet, andre møter og innkalling til disse. Styret bør avholde minst 2 medlemsmøter hvert år i tillegg til årsmøtet.
6. Det er ønskelig av personer valgt i styret/underkomiteer sitter perioden ut ved evt utmelding av utøvende medlem. Unntaket er sykdom og flytting.
7. Disse vedtektene er ikke til hinder for at spesielt interesserte med tilknytning til korpsets krets kan innvelges i korpsets støtteapparat.
8. Styret gis fullmakt til å skaffe erstatning hvis ett av styrets medlemmer må tre ut av styret i perioden.
9. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.

   

Styret ØBU  

Funksjon  Fornavn  Etternavn  Telefon  Valgperiode 
Leder   Gry Valvik   Meisingset   40249876   2020-2021  
Nestleder   Jon Steinar   Paulsen     2019-2021  
Kasserer   Bente   Anderssen     2020-2021  
Sekretær   Merete   Djupå     2019-2021  
Materialforvalter   Asdis Maria   Lund     2019-2021  
Styremedlem/arrangement          
Styremedlem/tur   Trude   Askjemshalten     2020-2022  
Drillansvarlig   Monika   Pettersen     2020-2022